การนำเสนอผลงาน

การใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน

วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน BCG คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

09:00-16:00 น.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง วิจัยและนวัติกรรมทางด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อการขับเคลื่อน BCG Model

ผู้นำเสนอและผู้ร่วมสัมมนา: นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการด้านวิศวกรรม เกษตรกรรม และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนจาก BCG ทั่วประเทศไทย

09:00-16:00 น.

สัมมนา เรื่อง “จูเนียร์นวัตกร ร่วมคิดร่วมทำ นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG”
ผู้นำเสนอ: คณาจารย์คณะเทคโนโลยี , Influencer

13.00-14.00 น. (เวทีกลาง)

หัวข้อ “นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพื่อขับเคลื่อน BCG”
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

09:00-10:30 น.

สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากไพโรไลซิสขยะพลาสติกเพื่อขับเคลื่อน BCG Model”
Keynote speaker:
1) รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2) ผศ.ดร.เกยูร ดวงอุปมา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมสัมมนา: นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทุกท่าน

10:30-12:00 น.

สัมมนาวิชาการ “การวิจัยและนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์เพื่อขับเคลื่อน BCG ของเศรษฐกิจฐานราก”
Keynote speaker:
1) รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก คณบดี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2) คุณสมบูรณ์ ภูน้ำทรัพย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีไทยบ้านนางาม
3) คุณจารุณี พิมเพ็ง ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักดงทรายทอง ต.หนองไฮ
4) นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
ผู้ร่วมสัมมนา: นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจทุกท่าน

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก

อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

รศ.ดร.สุนทร สุทธิบาก

คณบดี คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ผศ.ดร.เกยูร ดวงอุปมา

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คุณจารุณี พิมเพ็ง

ประธานกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกผักดงทรายทอง ต.หนองไฮ

คุณขนิษฐา โกวิทยากร

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

คุณสมบูรณ์ ภูน้ำทรัพย์

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีไทยบ้านนางาม