เกี่ยวกับงาน

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2565

เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอีสานอย่างยั่งยืน โดยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)B-Bio Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ C-Circular Economey หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน สอดรับกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว G-Green Economy สู่การสร้างความเข้มแข็งและการสร้างรายได้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

สถานที่จัดงาน

วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

ผังการจัดงาน

หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว